La Reina Roja +

La Reina Roja + is the continuation of the episodes of La Reina Roja Platform. LRR+ is available in the eLearn Center blog where you will find new and dynamic episodes with interviews to the agents of disruptive change in education, from school directors to students and teachers, as well as the complete versions of the interviews with our protagonists. LRR+ is divided into the following sections. 

La Reina Roja + és la continuació dels episodis de la Plataforma La Reina Roja. LRR + es troba disponible dins del bloc de l’eLearn Center i hi trobareu nous i dinàmics episodis amb entrevistes als agents del canvi disruptiu en ensenyament, des de directius de centres a estudiants passant pel professorat així com les versions completes de les entrevistes als nostres protagonistes. LRR + es desglossa en els següents apartats.

La Reina Roja + es la continuación de los episodios de la Plataforma La Reina Roja. LRR+ se encuentra disponible dentro del blog del eLearn Center y dentro encontraréis nuevos y dinámicos episodios con entrevistas a los agentes del cambio disruptivo en educación, desde directivos de centros a estudiantes pasando por el profesorado así como las versiones completas de las entrevistas a nuestros protagonistas. LRR+ se desglosa en los siguientes apartados.

La Reina Roja 2.0

Here you will find the latest and dynamic episodes of the program, with interviews with the protagonists of the educational change in charge of the institutions and the students.

Aquí trobareu els darrers i dinàmics episodis del programa, amb entrevistes als protagonistes del canvi educatiu a càrrec de les seves institucions i als estudiants.

Aquí encontraréis los últimos y dinámicos episodios del programa, con entrevistas a los protagonistas del cambio educativo en cargo de sus instituciones y a los estudiantes.

La Reina Roja Xtended

Xtended is the place where you can find out the full content of the interviews with the agents of disruptive change in education.

Xtended és el lloc on podreu trobar el contingut íntegre de les entrevistes amb els agents responsables del canvi disruptiu dins l’educació. 

Xtended es el lugar donde podréis conocer el contenido íntegro de las entrevistas con los agentes de responsables del cambio disruptivo en educación.


 

About La Reina Roja

La Reina Roja (The Red Queen) is an audiovisual project created by Universitat Oberta de Catalunya (UOC) to raise awareness of innovative educational experiences around the world and reflect on online education with national and international experts.

The program is an initiative of Lluís Pastor, director of the UOC eLearn Center, and takes its name from the book La Reina Roja (Editorial UOC, 2017), by Guillem Garcia Brustenga, head of the center’s Research and Analysis of Trends team. The book is a collection of interviews with seven experts in technology, network economy, and education, reflecting on the role education should play in personal development and preparing people for an increasingly uncertain job market.

Original Idea and director: Lluís Pastor
Executive director: Guillem Garcia Brustenga
Coordination and production: Marta Bernabeu
Contents: Desirée Gómez Cardosa
La Reina Roja + edition: Ariadna Sanz Amat

Production of La Reina Roja Platform projects: Giny Comunicació
Production of La Reina Roja +: eLearn Center Team

Episodes available at the english version of La Reina Roja. 


Sobre La Reina Roja

La Reina Roja és un projecte audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) creat amb l’objectiu de conèixer experiències educatives innovadores d’arreu del món per reflexionar sobre l’educació en línia amb experts nacionals i internacionals.

El programa és una iniciativa de Lluís Pastor, director de l’eLearn Center de la UOC, i el nom sorgeix del llibre La Reina Roja (Editorial UOC, 2017), de Guillem Garcia Brustenga, director de l’equip d’Investigació i Anàlisi de Tendències del centre. El llibre recull les entrevistes a set experts en tecnologia, economia en xarxa i educació per reflexionar sobre la funció que ha d’exercir l’educació en el desenvolupament de les persones i en la seva preparació per a un mercat de treball cada vegada més incert.

Idea original i direcció: Lluís Pastor
Direcció executiva: Guillem Garcia Brustenga
Coordinació i producció: Marta Bernabeu
Continguts: Desirée Gómez Cardosa
Edició de La Reina Roja + : Ariadna Sanz Amat

Producció dels projects de la Plataforma La Reina Roja: Giny Comunicació
Producció de La Reina Roja +: equip de l’ eLearn Center

Episodis disponibles a la versió en català de La Reina Roja.


Sobre La Reina Roja

La Reina Roja es un proyecto audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) nacido con el objetivo de conocer experiencias educativas innovadoras de todo el mundo para reflexionar sobre la educación en línea con expertos nacionales e internacionales.

El programa es iniciativa de Lluís Pastor, director del eLearn Center de la UOC, y el nombre surge del libro La Reina Roja (Editorial UOC, 2017), de Guillem Garcia Brustenga, director del equipo de Investigación y Análisis de Tendencias del centro. El libro recopila las entrevistas a siete expertos en tecnología, economía en red y educación para reflexionar sobre la función que debe desempeñar la educación en el desarrollo de las personas y en su preparación para un mercado de trabajo cada vez más incierto.

Idea Original y Dirección: Lluís Pastor
Dirección ejecutiva: Guillem Garcia Brustenga
Coordinación y producción: Marta Bernabeu
Contenidos: Desirée Gómez Cardosa
Edición de La Reina Roja +: Ariadna Sanz Amat

Producción de los proyectos de la Plataforma de La Reina Roja: Giny Comunicació
Producció de La Reina Roja +: equipo del eLearn Center

Episodios disponibles en la versión en castellano de La Reina Roja